1. § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Antti Suutaran Sukuseura ry ja sen kotipaikka on Kankaanpään kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2. § TARKOITUS JA TOIMINTA

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Antti Suutaran suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteen kuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa.

 •  Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii
 •  järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia,
 •  keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon,
 •  harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä
 •  pitämään luetteloa suvun jäsenistä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3.§ JÄSENET

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on Antti Suutaran sukuun kuuluva tai joka avio- tai avoliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuseuran varsinaiset jäsenet hyväksyy seuran hallitus. Seuran varsinaisen jäsenen alle 18 -vuotiaat lapset voivat liittyä hallituksen hyväksynnällä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Hallituksen esityksestä voi seuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

4.§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa. Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.

5.§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

6.§ HALLITUS

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu varsinaisessa kokouksessa valitut puheenjohtaja ja 9 muuta jäsentä. Hallitukseen pyritään valitsemaan jäseniä tasapuolisesti eri sukuhaaroista. Hallituksen toimikausi on varsinaisten kokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt tai valiokunnat tarvittaessa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

7.§ SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Sukuseuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8.§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Seuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimintakausi varsinaisten kokousten välinen aika. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kaksi kuukautta tilikauden päättymisestä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kolme kuukautta tilikauden päättymisestä, ja viimeistään kaksi viikkoa ennen seuran varsinaista kokousta.

9.§ SEURAN KOKOUKSET

Seuran varsinainen kokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Seuran kokouksissa jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

10.§ SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11.§ VARSINAINEN KOKOUS

Seuran varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen esityslista
 • Esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten kokousten väliseltä ajalta
 • Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraaville kahdelle kalenterivuodelle
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12.§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.